All for Joomla All for Webmasters

Regulamin serwisu internetowego bialka24.pl

§ 1

Serwis Internetowy www.bialka24.pl (zwany dalej Serwisem) jest zarządzany, administrowany i prowadzony przez Tadeusza Sojka. Dane: e-mail: biuro@bialka24.pl

§ 2

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając ogłoszenie, komentarz, zdjęcie, film, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

§ 3

Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4

Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, teksty, logotypy, elementy graficzne, materiały audio i wideo, aplikacje oraz opracowania stanowią własność Serwisu, wyłączając te informacje i materiały, które są odrębną własnością innych producentów, dystrybutorów, usługodawców i Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom innymi kanałami elektronicznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

§ 5

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 2. Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu – nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§ 6

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego.
 3. Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystania z cudzego wizerunku.
 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem materiałów objętych prawami osób trzecich.
 6. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§ 7

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za charakter i treść zamieszczanych przez Użytkowników Ogłoszeń. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Ogłoszeń podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia o naruszeniu.
 2. W razie powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w umieszczonym przez Użytkowników materiale treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Administratorem pod adresem: biuro@bialka24.pl

§ 8

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.

§ 9

 1. Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Serwisu co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 2. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem lub przy pomocy Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 10

 1. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§ 11

 1. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Regulaminu, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.
 2. W przypadku wystąpienia wobec Administratora przez osobę trzecią z jakimkolwiek żądaniem dotyczącym w sposób pośredni lub bezpośredni treści komentarza wprowadzonego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest pokryć w całości wszelkie roszczenia z jakimi wystąpią osoby trzecie względem Administratora niezależnie od kwoty roszczenia i zasadności tego roszczenia, a także niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

§ 12

 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
 2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
 1. identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie,
 2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła,
 3. optymalizacji korzystania z Serwisu,
 4. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 5. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 1. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 2. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
 3. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.

§ 13

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Serwisu www.bialka24.pl.
 2. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu www.bialka24.pl.